Traditional

醉眠

達士如鴟夷,無客亦自醉。
癡人如撲滿,多藏作身祟。
放翁亦何長,偶自遠聲利。
胸中白如練,不著一毫偽。
醉來酣午枕,晴日雷起鼻。
寄謝敲門人,予方有公事。

Simplified

醉眠

达士如鸱夷,无客亦自醉。
痴人如扑满,多藏作身祟。
放翁亦何长,偶自远声利。
胸中白如练,不著一毫伪。
醉来酣午枕,晴日雷起鼻。
寄谢敲门人,予方有公事。

Pronunciation

zuì mián

dá shì rú chī yí , wú kè yì zì zuì 。
chī rén rú pū mǎn , duō cáng zuò shēn suì 。
fàng wēng yì hé cháng , ǒu zì yuǎn shēng lì 。
xiōng zhōng bái rú liàn , bù zhù yī háo wěi 。
zuì lái hān wǔ zhěn , qíng rì léi qǐ bí 。
jì xiè qiāo mén rén , yú fāng yǒu gōng shì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.