Traditional

醉睡初覺偶作

小圃醒還醉,幽窗起復眠。
虛明炷香地,清潤斸花天。
老去才雖盡,窮來誌益堅。
阿瞞那可語,平日笑橋玄。

Simplified

醉睡初觉偶作

小圃醒还醉,幽窗起复眠。
虚明炷香地,清润斸花天。
老去才虽尽,穷来志益坚。
阿瞒那可语,平日笑桥玄。

Pronunciation

zuì shuì chū jué ǒu zuò

xiǎo pǔ xǐng huán zuì , yōu chuāng qǐ fù mián 。
xū míng zhù xiāng dì , qīng rùn zhú huā tiān 。
lǎo qù cái suī jìn , qióng lái zhì yì jiān 。
ā mán nà kě yǔ , píng rì xiào qiáo xuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.