Traditional

醉舞

短帽篸花舞道傍,年垂八十尚清狂。
茸茸胎發朝盈櫛,炯炯神光夕照梁。
令尹閱人三仕巳,太山在我一豪芒。
藥苗麥飯初何久,全取愚儒百鏈剛。

Simplified

醉舞

短帽篸花舞道傍,年垂八十尚清狂。
茸茸胎发朝盈栉,炯炯神光夕照梁。
令尹阅人三仕巳,太山在我一豪芒。
药苗麦饭初何久,全取愚儒百链刚。

Pronunciation

zuì wǔ

duǎn mào cēn huā wǔ dào bàng , nián chuí bā shí shàng qīng kuáng 。
róng róng tāi fā zhāo yíng zhì , jiǒng jiǒng shén guāng xī zhào liáng 。
líng yǐn yuè rén sān shì sì , tài shān zài wǒ yī háo máng 。
yào miáo mài fàn chū hé jiǔ , quán qǔ yú rú bǎi liàn gāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.