Traditional

醉落魄/一斛珠

江湖醉客。
投杯起舞遺烏幘。
三更冷翠沾衣濕。
裊裊菱歌,催落半川月。
空花昨夢休尋覓。
雲臺麟閣俱陳跡。
元來隻有閑難得。
青史功名,天卻無心惜。

Simplified

醉落魄/一斛珠

江湖醉客。
投杯起舞遗乌帻。
三更冷翠沾衣湿。
袅袅菱歌,催落半川月。
空花昨梦休寻觅。
云台麟阁俱陈迹。
元来只有闲难得。
青史功名,天却无心惜。

Pronunciation

zuì luò pò / yī hú zhū

jiāng hú zuì kè 。
tóu bēi qǐ wǔ yí wū zé 。
sān gēng lěng cuì zhān yī shī 。
niǎo niǎo líng gē , cuī luò bàn chuān yuè 。
kōng huā zuó mèng xiū xún mì 。
yún tái lín gé jù chén jì 。
yuán lái zhī yǒu xián nán dé 。
qīng shǐ gōng míng , tiān què wú xīn xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.