Traditional

醉送李二十常侍赴鎮浙東

靖安客舍花枝下,共脫青衫典濁醪。
今日洛橋還醉別,金杯翻汙麒麟袍。
喧闐夙駕君脂轄,酩酊離筵我藉糟。
好去商山紫芝伴,珊瑚鞭動馬頭高。

Simplified

醉送李二十常侍赴镇浙东

靖安客舍花枝下,共脱青衫典浊醪。
今日洛桥还醉别,金杯翻污麒麟袍。
喧阗夙驾君脂辖,酩酊离筵我藉糟。
好去商山紫芝伴,珊瑚鞭动马头高。

Pronunciation

zuì sòng lǐ èr shí cháng shì fù zhèn zhè dōng

jìng ān kè shè huā zhī xià , gòng tuō qīng shān diǎn zhuó láo 。
jīn rì luò qiáo huán zuì bié , jīn bēi fān wū qí lín páo 。
xuān tián sù jià jūn zhī xiá , mǐng dīng lí yán wǒ jiè zāo 。
hǎo qù shāng shān zǐ zhī bàn , shān hú biān dòng mǎ tóu gāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.