Traditional

醉送李協律赴湖南辟命因寄沈八中丞

富陽山底樟亭畔,立馬停舟飛酒盂。
曾共中丞情繾綣,暫留協律語踟躕。
紫微星北承恩去,青草湖南稱意無?
不羨君官羨君幕,幕中收得阮元瑜。

Simplified

醉送李协律赴湖南辟命因寄沈八中丞

富阳山底樟亭畔,立马停舟飞酒盂。
曾共中丞情缱绻,暂留协律语踟蹰。
紫微星北承恩去,青草湖南称意无?
不羡君官羡君幕,幕中收得阮元瑜。

Pronunciation

zuì sòng lǐ xié lǜ fù hú nán bì mìng yīn jì shěn bā zhōng chéng

fù yáng shān dǐ zhāng tíng pàn , lì mǎ tíng zhōu fēi jiǔ yú 。
zēng gòng zhōng chéng qíng qiǎn quǎn , zàn liú xié lǜ yǔ chí chú 。
zǐ wēi xīng běi chéng ēn qù , qīng cǎo hú nán chēng yì wú ?
bù xiàn jūn guān xiàn jūn mù , mù zhōng shōu dé ruǎn yuán yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.