Traditional

醉道士

落托在人間,經旬不火食;醉後上江樓,橫吹蒼玉笛。
大口如盆眼如電,九十老人從小見。
曾攜一鶴過嶽陽,滿城三日聞酒香。
醉學究聖師飲百觚,儼然常齋莊;弟子習禮余,兕觥躋公堂。
至今遺風被洙泗,諸生雅歌老儒醉。
衣冠簡樸未可輕,安知中無魯二生?

Simplified

醉道士

落托在人间,经旬不火食;醉後上江楼,横吹苍玉笛。
大口如盆眼如电,九十老人从小见。
曾携一鹤过岳阳,满城三日闻酒香。
醉学究圣师饮百觚,俨然常斋庄;弟子习礼余,兕觥跻公堂。
至今遗风被洙泗,诸生雅歌老儒醉。
衣冠简朴未可轻,安知中无鲁二生?

Pronunciation

zuì dào shì

luò tuō zài rén jiān , jīng xún bù huǒ shí û zuì hòu shàng jiāng lóu , héng chuī cāng yù dí 。
dà kǒu rú pén yǎn rú diàn , jiǔ shí lǎo rén cóng xiǎo jiàn 。
zēng xié yī hè guò yuè yáng , mǎn chéng sān rì wén jiǔ xiāng 。
zuì xué jiū shèng shī yǐn bǎi gū , yǎn rán cháng zhāi zhuāng û dì zǐ xí lǐ yú , sì gōng jī gōng táng 。
zhì jīn yí fēng bèi zhū sì , zhū shēng yǎ gē lǎo rú zuì 。
yī guān jiǎn pǔ wèi kě qīng , ān zhī zhōng wú lǔ èr shēng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.