Traditional

醉題候仙亭

蹇步垂朱綬,華纓映白須。
何因駐衰老?
隻有且歡娛。
酒興還應在,詩情可便無?
登山與臨水,猶未要人扶。

Simplified

醉题候仙亭

蹇步垂朱绶,华缨映白须。
何因驻衰老?
只有且欢娱。
酒兴还应在,诗情可便无?
登山与临水,犹未要人扶。

Pronunciation

zuì tí hòu xiān tíng

jiǎn bù chuí zhū shòu , huá yīng yìng bái xū 。
hé yīn zhù shuāi lǎo ?
zhī yǒu qiě huān yú 。
jiǔ xīng huán yīng zài , shī qíng kě biàn wú ?
dēng shān yǔ lín shuǐ , yóu wèi yào rén fú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.