Traditional

醉題沈子明壁

不愛君池東十叢菊,不愛君池南萬竿竹。
愛君簾下唱歌人,色似芙蓉聲似玉。
我有陽關君未聞,若聞亦應愁殺君。

Simplified

醉题沈子明壁

不爱君池东十丛菊,不爱君池南万竿竹。
爱君帘下唱歌人,色似芙蓉声似玉。
我有阳关君未闻,若闻亦应愁杀君。

Pronunciation

zuì tí shěn zǐ míng bì

bù ài jūn chí dōng shí cóng jú , bù ài jūn chí nán wàn gān zhú 。
ài jūn lián xià chàng gē rén , sè sì fú róng shēng sì yù 。
wǒ yǒu yáng guān jūn wèi wén , ruò wén yì yīng chóu shā jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.