Traditional

醉題

不學空門不學仙,清樽隨處且陶然。
人情正可付一笑,生世元知無百年。
白首難陪東合客,清風自足北窗眠。
歸耕隻要無人問,安用文章海內傳。

Simplified

醉题

不学空门不学仙,清樽随处且陶然。
人情正可付一笑,生世元知无百年。
白首难陪东合客,清风自足北窗眠。
归耕只要无人问,安用文章海内传。

Pronunciation

zuì tí

bù xué kōng mén bù xué xiān , qīng zūn suí chǔ qiě táo rán 。
rén qíng zhèng kě fù yī xiào , shēng shì yuán zhī wú bǎi nián 。
bái shǒu nán péi dōng hé kè , qīng fēng zì zú běi chuāng mián 。
guī gēng zhī yào wú rén wèn , ān yòng wén zhāng hǎi nèi chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.