Traditional

醉題

來往人間今幾時?
悠悠日月獨心知。
尋僧共理清宵話,掃壁閑尋往歲詩。
疋馬秋風入條華,孤舟暮雪釣湘漓。
隻愁又踏關河路,荊棘銅駝使我悲。

Simplified

醉题

来往人间今几时?
悠悠日月独心知。
寻僧共理清宵话,扫壁闲寻往岁诗。
疋马秋风入条华,孤舟暮雪钓湘漓。
只愁又踏关河路,荆棘铜驼使我悲。

Pronunciation

zuì tí

lái wǎng rén jiān jīn jī shí ?
yōu yōu rì yuè dú xīn zhī 。
xún sēng gòng lǐ qīng xiāo huà , sǎo bì xián xún wǎng suì shī 。
pǐ mǎ qiū fēng rù tiáo huá , gū zhōu mù xuě diào xiāng lí 。
zhī chóu yòu tà guān hé lù , jīng jí tóng tuó shǐ wǒ bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.