Traditional

醉題

目光炯炯射車牛,何至隨人作浪愁。
身處江湖如富貴,心親魚鳥等朋儔。
孤帆滅沒三湘曉,野店荒寒二華秋。
醉墨不容麈土汙,憑君試訪寺家樓。

Simplified

醉题

目光炯炯射车牛,何至随人作浪愁。
身处江湖如富贵,心亲鱼鸟等朋俦。
孤帆灭没三湘晓,野店荒寒二华秋。
醉墨不容麈土污,凭君试访寺家楼。

Pronunciation

zuì tí

mù guāng jiǒng jiǒng shè chē niú , hé zhì suí rén zuò làng chóu 。
shēn chǔ jiāng hú rú fù guì , xīn qīn yú niǎo děng péng chóu 。
gū fān miè méi sān xiāng xiǎo , yě diàn huāng hán èr huá qiū 。
zuì mò bù róng zhǔ tǔ wū , píng jūn shì fǎng sì jiā lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.