Traditional

醉題

生來避世傲公卿,海內無人識姓名。
九節筇邊秋萬裏,長明燈下雨三更。
心安白發何勞掃,藥熟黃金固可成。
隻待蓬壼賦詩罷,卻來京洛看升平。

Simplified

醉题

生来避世傲公卿,海内无人识姓名。
九节筇边秋万里,长明灯下雨三更。
心安白发何劳扫,药熟黄金固可成。
只待蓬壼赋诗罢,却来京洛看升平。

Pronunciation

zuì tí

shēng lái bì shì ào gōng qīng , hǎi nèi wú rén shí xìng míng 。
jiǔ jié qióng biān qiū wàn lǐ , cháng míng dēng xià yǔ sān gēng 。
xīn ān bái fā hé láo sǎo , yào shú huáng jīn gù kě chéng 。
zhī dài péng kǔn fù shī bà , què lái jīng luò kàn shēng píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.