Traditional

醉題

坎止流行五十秋,胸中不解著閑愁。
浩歌野渡驚雲起,狂舞空庭挽月留。
性本自然憎截鶴,器非大受愧函牛。
平生最愛嚴灘路,早晚貂裘換釣舟。

Simplified

醉题

坎止流行五十秋,胸中不解著闲愁。
浩歌野渡惊云起,狂舞空庭挽月留。
性本自然憎截鹤,器非大受愧函牛。
平生最爱严滩路,早晚貂裘换钓舟。

Pronunciation

zuì tí

kǎn zhǐ liú xíng wǔ shí qiū , xiōng zhōng bù jiě zhù xián chóu 。
hào gē yě dù jīng yún qǐ , kuáng wǔ kōng tíng wǎn yuè liú 。
xìng běn zì rán zēng jié hè , qì fēi dà shòu kuì hán niú 。
píng shēng zuì ài yán tān lù , zǎo wǎn diāo qiú huàn diào zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.