Traditional

采桑子

清明上巳西湖好,滿目繁華。
爭道誰家。
綠柳朱輪走鈿車。
遊人日暮相將去,醒醉喧嘩。
路轉堤斜。
直到城頭總是花。

Simplified

采桑子

清明上巳西湖好,满目繁华。
争道谁家。
绿柳朱轮走钿车。
游人日暮相将去,醒醉喧哗。
路转堤斜。
直到城头总是花。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

qīng míng shàng sì xī hú hǎo , mǎn mù fán huá 。
zhēng dào shuí jiā 。
lǜ liǔ zhū lún zǒu diàn chē 。
yóu rén rì mù xiāng jiāng qù , xǐng zuì xuān huá 。
lù zhuǎn dī xié 。
zhí dào chéng tóu zǒng shì huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.