Traditional

采桑子

十年一別流光速,白首相逢。
莫話衰翁。
但鬥尊前語笑同。
勸君滿酌君須醉,盡日從容。
畫鷁牽風。
即去朝天沃舜聰。

Simplified

采桑子

十年一别流光速,白首相逢。
莫话衰翁。
但斗尊前语笑同。
劝君满酌君须醉,尽日从容。
画鷁牵风。
即去朝天沃舜聪。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

shí nián yī bié liú guāng sù , bái shǒu xiāng féng 。
mò huà shuāi wēng 。
dàn dǒu zūn qián yǔ xiào tóng 。
quàn jūn mǎn zhuó jūn xū zuì , jìn rì cóng róng 。
huà yì qiān fēng 。
jí qù zhāo tiān wò shùn cōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.