Traditional

采桑子

寶釵樓上妝梳晚,懶上秋千。
閑撥沈煙。
金縷衣寬睡髻偏。
鱗鴻不寄遼東信,又是經年。
彈淚花前。
愁入春風十四弦。

Simplified

采桑子

宝钗楼上妆梳晚,懒上秋千。
闲拨沈烟。
金缕衣宽睡髻偏。
鳞鸿不寄辽东信,又是经年。
弹泪花前。
愁入春风十四弦。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

bǎo chāi lóu shàng zhuāng shū wǎn , lǎn shàng qiū qiān 。
xián bō shěn yān 。
jīn lǚ yī kuān shuì jì piān 。
lín hóng bù jì liáo dōng xìn , yòu shì jīng nián 。
dàn lèi huā qián 。
chóu rù chūn fēng shí sì xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.