Traditional

采桑子

三山山下閑居士,巾履蕭然。
小醉閑眠。
風引飛花落釣船。

Simplified

采桑子

三山山下闲居士,巾履萧然。
小醉闲眠。
风引飞花落钓船。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

sān shān shān xià xián jū shì , jīn lǚ xiāo rán 。
xiǎo zuì xián mián 。
fēng yǐn fēi huā luò diào chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.