Traditional

采桑子

群芳盡老園林燼,獨有寒梅。
探得春回。
昨夜前村一朵開。
輕盈雪裏孤根秀,素臉香腮。
羌管休催。
留取瓊葩佐酒杯。

Simplified

采桑子

群芳尽老园林烬,独有寒梅。
探得春回。
昨夜前村一朵开。
轻盈雪里孤根秀,素脸香腮。
羌管休催。
留取琼葩佐酒杯。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

qún fāng jìn lǎo yuán lín jìn , dú yǒu hán méi 。
tàn dé chūn huí 。
zuó yè qián cūn yī duǒ kāi 。
qīng yíng xuě lǐ gū gēn xiù , sù liǎn xiāng sāi 。
qiāng guǎn xiū cuī 。
liú qǔ qióng pā zuǒ jiǔ bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.