Traditional

采蓮令

重陽淚眼,又早是,苦離腸。

Simplified

采莲令

重阳泪眼,又早是,苦离肠。

Pronunciation

cǎi lián líng

zhòng yáng lèi yǎn , yòu zǎo shì , kǔ lí cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.