Traditional

重九無菊有感

重陽未見一枝菊,它日菊開生我愁。
高興亭中香滿把,令人北望憶梁州。

Simplified

重九无菊有感

重阳未见一枝菊,它日菊开生我愁。
高兴亭中香满把,令人北望忆梁州。

Pronunciation

zhòng jiǔ wú jú yǒu gǎn

zhòng yáng wèi jiàn yī zhī jú , tā rì jú kāi shēng wǒ chóu 。
gāo xīng tíng zhōng xiāng mǎn bǎ , líng rén běi wàng yì liáng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.