Traditional

重別周尚書

陽關萬裏道,不見一人歸。
惟有河邊雁,秋來南向飛。

Simplified

重别周尚书

阳关万里道,不见一人归。
惟有河边雁,秋来南向飞。

Pronunciation

zhòng bié zhōu shàng shū

yáng guān wàn lǐ dào , bù jiàn yī rén guī 。
wéi yǒu hé biān yàn , qiū lái nán xiàng fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.