Traditional

重向火

火銷灰復死,疏葉已經旬。
豈是人情薄,其如天氣春。
風寒忽再起,手冷重相親。
卻就紅爐坐,心如逢故人。

Simplified

重向火

火销灰复死,疏叶已经旬。
岂是人情薄,其如天气春。
风寒忽再起,手冷重相亲。
却就红炉坐,心如逢故人。

Pronunciation

zhòng xiàng huǒ

huǒ xiāo huī fù sǐ , shū yè yǐ jīng xún 。
qǐ shì rén qíng báo , qí rú tiān qì chūn 。
fēng hán hū zài qǐ , shǒu lěng zhòng xiāng qīn 。
què jiù hóng lú zuò , xīn rú féng gù rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.