Traditional

重和元少尹

鳳閣舍人京亞尹,白頭俱未著緋衫。
南宮起請無消息,朝散何時得入銜?

Simplified

重和元少尹

凤阁舍人京亚尹,白头俱未著绯衫。
南宫起请无消息,朝散何时得入衔?

Pronunciation

zhòng hé yuán shǎo yǐn

fèng gé shè rén jīng yà yǐn , bái tóu jù wèi zhù fēi shān 。
nán gōng qǐ qǐng wú xiāo xī , zhāo sàn hé shí dé rù xián ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.