Traditional

重寄荔枝與楊使君時聞楊使君欲種植故有落句

摘來正帶淩晨露,寄去須憑下水船。
映我緋衫渾不見,對公銀印最相鮮。
香連翠葉真堪畫,紅透青籠實可憐。
聞道萬州方欲種,愁君得吃是何年?

Simplified

重寄荔枝与杨使君时闻杨使君欲种植故有落句

摘来正带凌晨露,寄去须凭下水船。
映我绯衫浑不见,对公银印最相鲜。
香连翠叶真堪画,红透青笼实可怜。
闻道万州方欲种,愁君得吃是何年?

Pronunciation

zhòng jì lì zhī yǔ yáng shǐ jūn shí wén yáng shǐ jūn yù zhǒng zhí gù yǒu luò jù

zhāi lái zhèng dài líng chén lù , jì qù xū píng xià shuǐ chuán 。
yìng wǒ fēi shān hún bù jiàn , duì gōng yín yìn zuì xiāng xiān 。
xiāng lián cuì yè zhēn kān huà , hóng tòu qīng lóng shí kě lián 。
wén dào wàn zhōu fāng yù zhǒng , chóu jūn dé chī shì hé nián ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.