Traditional

重戲答

小水低亭自可親,大池高館不關身。
林園莫妒裴家好,憎故憐新豈是人?

Simplified

重戏答

小水低亭自可亲,大池高馆不关身。
林园莫妒裴家好,憎故怜新岂是人?

Pronunciation

zhòng xì dá

xiǎo shuǐ dī tíng zì kě qīn , dà chí gāo guǎn bù guān shēn 。
lín yuán mò dù péi jiā hǎo , zēng gù lián xīn qǐ shì rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.