Traditional

重答汝州李六使君見和憶吳中舊遊五首

為憶娃宮與虎丘,玩君新作不能休。
蜀箋寫出篇篇好,吳調吟時句句愁。
洛下林園終共住,江南風月會重遊。
[先與李六有此二句之約。
]由來事過多堪惜,何況蘇州勝汝州。
[李前刺蘇州,故有是句。
]

Simplified

重答汝州李六使君见和忆吴中旧游五首

为忆娃宫与虎丘,玩君新作不能休。
蜀笺写出篇篇好,吴调吟时句句愁。
洛下林园终共住,江南风月会重游。
[先与李六有此二句之约。
]由来事过多堪惜,何况苏州胜汝州。
[李前刺苏州,故有是句。
]

Pronunciation

zhòng dá rǔ zhōu lǐ liù shǐ jūn jiàn hé yì wú zhōng jiù yóu wǔ shǒu

wéi yì wá gōng yǔ hǔ qiū , wán jūn xīn zuò bù néng xiū 。
shǔ jiān xiě chū piān piān hǎo , wú diào yín shí jù jù chóu 。
luò xià lín yuán zhōng gòng zhù , jiāng nán fēng yuè huì zhòng yóu 。
[ xiān yǔ lǐ liù yǒu cǐ èr jù zhī yuē 。
] yóu lái shì guò duō kān xī , hé kuàng sū zhōu shèng rǔ zhōu 。
[ lǐ qián cì sū zhōu , gù yǒu shì jù 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.