Traditional

重賦

厚地植桑麻,所要濟生民。
生民理布帛,所求活一身。
身外充征賦,上以奉君親。
國家定兩稅,本意在憂人。
厥初防其淫,明敕內外臣:稅外加一物,皆以枉法論。
奈何歲月久,貪吏得因循。
浚我以求寵,斂索無冬春。
織絹未成匹,繰絲未盈斤。
裏胥迫我納,不許暫逡巡。
歲暮天地閉,陰風生破村。
夜深煙火盡,霰雪白紛紛。
幼者形不蔽,老者體無溫。
悲端與寒氣,並入鼻中辛。
昨日輸殘稅,因窺官庫門:繒帛如山積,絲絮似雲屯。
號為羨余物,隨月獻至尊。
奪我身上暖,買爾眼前恩。
進入瓊林庫,歲久化為塵!

Simplified

重赋

厚地植桑麻,所要济生民。
生民理布帛,所求活一身。
身外充征赋,上以奉君亲。
国家定两税,本意在忧人。
厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。
奈何岁月久,贪吏得因循。
浚我以求宠,敛索无冬春。
织绢未成匹,缲丝未盈斤。
里胥迫我纳,不许暂逡巡。
岁暮天地闭,阴风生破村。
夜深烟火尽,霰雪白纷纷。
幼者形不蔽,老者体无温。
悲端与寒气,并入鼻中辛。
昨日输残税,因窥官库门:缯帛如山积,丝絮似云屯。
号为羡余物,随月献至尊。
夺我身上暖,买尔眼前恩。
进入琼林库,岁久化为尘!

Pronunciation

zhòng fù

hòu dì zhí sāng má , suǒ yào jì shēng mín 。
shēng mín lǐ bù bó , suǒ qiú huó yī shēn 。
shēn wài chōng zhēng fù , shàng yǐ fèng jūn qīn 。
guó jiā dìng liǎng shuì , běn yì zài yōu rén 。
jué chū fáng qí yín , míng chì nèi wài chén : shuì wài jiā yī wù , jiē yǐ wǎng fǎ lùn 。
nài hé suì yuè jiǔ , tān lì dé yīn xún 。
jùn wǒ yǐ qiú chǒng , liǎn suǒ wú dōng chūn 。
zhī juàn wèi chéng pǐ , qiāo sī wèi yíng jīn 。
lǐ xū pò wǒ nà , bù xǔ zàn qūn xún 。
suì mù tiān dì bì , yīn fēng shēng pò cūn 。
yè shēn yān huǒ jìn , xiàn xuě bái fēn fēn 。
yòu zhě xíng bù bì , lǎo zhě tǐ wú wēn 。
bēi duān yǔ hán qì , bìng rù bí zhōng xīn 。
zuó rì shū cán shuì , yīn kuī guān kù mén : zēng bó rú shān jī , sī xù sì yún tún 。
hào wéi xiàn yú wù , suí yuè xiàn zhì zūn 。
duó wǒ shēn shàng nuǎn , mǎi ěr yǎn qián ēn 。
jìn rù qióng lín kù , suì jiǔ huà wéi chén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.