Traditional

重過列子廟,追感頃年自淮服與居守王仆射同

書四韻奉寄】李德裕白首過遺廟,朱輪入故城。
已慚聯左揆,猶喜抗前旌。
曳履忘年舊,彈冠久要情。
重看題壁處,豈羨棄繻生。

Simplified

重过列子庙,追感顷年自淮服与居守王仆射同

书四韵奉寄】李德裕白首过遗庙,朱轮入故城。
已惭联左揆,犹喜抗前旌。
曳履忘年旧,弹冠久要情。
重看题壁处,岂羡弃繻生。

Pronunciation

zhòng guò liè zǐ miào , zhuī gǎn qǐng nián zì huái fú yǔ jū shǒu wáng pū shè tóng

shū sì yùn fèng jì  lǐ dé yù bái shǒu guò yí miào , zhū lún rù gù chéng 。
yǐ cán lián zuǒ kuí , yóu xǐ kàng qián jīng 。
yè lǚ wàng nián jiù , dàn guān jiǔ yào qíng 。
zhòng kàn tí bì chǔ , qǐ xiàn qì rú shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.