Traditional

重過壽泉憶與楊九別時,因題店壁

商州南十裏,有水名壽泉。
湧出石崖下,流經山店前。
憶昔相送日,我去君言還。
寒波與老淚,此地共潺湲。
一去歷萬裏,再來經六年。
形容已變改,處所猶依然。
他日君過此,殷勤吟此篇。

Simplified

重过寿泉忆与杨九别时,因题店壁

商州南十里,有水名寿泉。
涌出石崖下,流经山店前。
忆昔相送日,我去君言还。
寒波与老泪,此地共潺湲。
一去历万里,再来经六年。
形容已变改,处所犹依然。
他日君过此,殷勤吟此篇。

Pronunciation

zhòng guò shòu quán yì yǔ yáng jiǔ bié shí , yīn tí diàn bì

shāng zhōu nán shí lǐ , yǒu shuǐ míng shòu quán 。
yǒng chū shí yá xià , liú jīng shān diàn qián 。
yì xī xiāng sòng rì , wǒ qù jūn yán huán 。
hán bō yǔ lǎo lèi , cǐ dì gòng chán yuán 。
yī qù lì wàn lǐ , zài lái jīng liù nián 。
xíng róng yǐ biàn gǎi , chǔ suǒ yóu yī rán 。
tā rì jūn guò cǐ , yīn qín yín cǐ piān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.