Traditional

重陽席上賦白菊

滿園花菊郁金黃,中有孤叢色似霜。
還似今朝歌酒席,白頭翁入少年場。

Simplified

重阳席上赋白菊

满园花菊郁金黄,中有孤丛色似霜。
还似今朝歌酒席,白头翁入少年场。

Pronunciation

zhòng yáng xí shàng fù bái jú

mǎn yuán huā jú yù jīn huáng , zhōng yǒu gū cóng sè sì shuāng 。
huán sì jīn zhāo gē jiǔ xí , bái tóu wēng rù shǎo nián cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.