Traditional

重陽日

敬亭山外人歸遠,峽石溪邊水去斜。
茅屋老妻良釀酒,東籬黃菊任開花。

Simplified

重阳日

敬亭山外人归远,峡石溪边水去斜。
茅屋老妻良酿酒,东篱黄菊任开花。

Pronunciation

zhòng yáng rì

jìng tíng shān wài rén guī yuǎn , xiá shí xī biān shuǐ qù xié 。
máo wū lǎo qī liáng niàng jiǔ , dōng lí huáng jú rèn kāi huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.