Traditional

重陽日酬李觀

不見白衣來送酒,但令黃菊自開花。
愁看日晚良辰過,步步行尋陶令家。

Simplified

重阳日酬李观

不见白衣来送酒,但令黄菊自开花。
愁看日晚良辰过,步步行寻陶令家。

Pronunciation

zhòng yáng rì chóu lǐ guān

bù jiàn bái yī lái sòng jiǔ , dàn líng huáng jú zì kāi huā 。
chóu kàn rì wǎn liáng chén guò , bù bù xíng xún táo líng jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.