Traditional

重題西明寺牡丹 時元九在江陵。

往年君向東都去,曾嘆花時君未回。
今年況作江陵別,惆悵花前又獨來。
隻愁離別長如此,不道明年花不開。

Simplified

重题西明寺牡丹 时元九在江陵。

往年君向东都去,曾叹花时君未回。
今年况作江陵别,惆怅花前又独来。
只愁离别长如此,不道明年花不开。

Pronunciation

zhòng tí xī míng sì mǔ dān shí yuán jiǔ zài jiāng líng 。

wǎng nián jūn xiàng dōng dū qù , zēng tàn huā shí jūn wèi huí 。
jīn nián kuàng zuò jiāng líng bié , chóu chàng huā qián yòu dú lái 。
zhī chóu lí bié cháng rú cǐ , bù dào míng nián huā bù kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.