Traditional

野興

水作縠紋微起伏,天如卵色半陰晴。
偶來竹下搘頤坐,卻向藤陰曳杖行。
西埭人喧荻船過,東村燈上緯車鳴。
幽居應接真無暇,莫訝經年嬾入城。

Simplified

野兴

水作縠纹微起伏,天如卵色半阴晴。
偶来竹下搘颐坐,却向藤阴曳杖行。
西埭人喧荻船过,东村灯上纬车鸣。
幽居应接真无暇,莫讶经年嬾入城。

Pronunciation

yě xīng

shuǐ zuò hú wén wēi qǐ fú , tiān rú luǎn sè bàn yīn qíng 。
ǒu lái zhú xià zhī yí zuò , què xiàng téng yīn yè zhàng xíng 。
xī dài rén xuān dí chuán guò , dōng cūn dēng shàng wěi chē míng 。
yōu jū yīng jiē zhēn wú xiá , mò yà jīng nián lǎn rù chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.