Traditional

野興

東望城闉十裏遙,野人生計日蕭條。
棋枰棄置機心息,肉食蠲除業境消。
送藥時時過鄰父,放魚日日度溪橋。
自憐愛物還成癖,門巷春來草沒腰。

Simplified

野兴

东望城闉十里遥,野人生计日萧条。
棋枰弃置机心息,肉食蠲除业境消。
送药时时过邻父,放鱼日日度溪桥。
自怜爱物还成癖,门巷春来草没腰。

Pronunciation

yě xīng

dōng wàng chéng yīn shí lǐ yáo , yě rén shēng jì rì xiāo tiáo 。
qí píng qì zhì jī xīn xī , ròu shí juān chú yè jìng xiāo 。
sòng yào shí shí guò lín fù , fàng yú rì rì dù xī qiáo 。
zì lián ài wù huán chéng pǐ , mén xiàng chūn lái cǎo méi yāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.