Traditional

野步詩

值泉仍飲馬。
逢花即舉杯。
稍看城闕遠。
轉見風雲來。

Simplified

野步诗

值泉仍饮马。
逢花即举杯。
稍看城阙远。
转见风云来。

Pronunciation

yě bù shī

zhí quán réng yǐn mǎ , féng huā jí jǔ bēi , shāo kàn chéng què yuǎn , zhuǎn jiàn fēng yún lái ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.