Traditional

野行

草潤衫襟重,沙幹屐齒輕。
仰頭聽鳥立,信腳望花行。
暇日無公事,衰年有道情。
浮生短於夢,夢裏莫營營。

Simplified

野行

草润衫襟重,沙干屐齿轻。
仰头听鸟立,信脚望花行。
暇日无公事,衰年有道情。
浮生短于梦,梦里莫营营。

Pronunciation

yě xíng

cǎo rùn shān jīn zhòng , shā gān jī chǐ qīng 。
yǎng tóu tīng niǎo lì , xìn jiǎo wàng huā xíng 。
xiá rì wú gōng shì , shuāi nián yǒu dào qíng 。
fú shēng duǎn yú mèng , mèng lǐ mò yíng yíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.