Traditional

野飲

春雨行路難,春寒客衣薄;客衣薄尚可,泥深畏驢弱。
溪橋有孤店,村酒亦可酌,鳧茈小甑炊,丹柿青篾絡。
人生憂患窟,駭機日夜作;野飲君勿輕,名宦無此樂。

Simplified

野饮

春雨行路难,春寒客衣薄;客衣薄尚可,泥深畏驴弱。
溪桥有孤店,村酒亦可酌,凫茈小甑炊,丹柿青篾络。
人生忧患窟,骇机日夜作;野饮君勿轻,名宦无此乐。

Pronunciation

yě yǐn

chūn yǔ xíng lù nán , chūn hán kè yī báo û kè yī báo shàng kě , ní shēn wèi lǘ ruò 。
xī qiáo yǒu gū diàn , cūn jiǔ yì kě zhuó , fú zǐ xiǎo zèng chuī , dān shì qīng miè luò 。
rén shēng yōu huàn kū , hài jī rì yè zuò û yě yǐn jūn wù qīng , míng huàn wú cǐ lè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.