Traditional

金明池

瓊苑金池,青門紫陌,似雪楊花滿路。
雲日淡,天低晝永,過三點,兩點細雨。
好花枝,半出墻頭,似悵望,芳草王孫何處。
更水繞人家,橋當門巷,燕燕鶯鶯飛舞。
怎得東君長為主,把綠鬢朱顏,一時留住。
佳人唱,金衣莫惜,才子倒,玉山休訴。
況春來,倍覺傷心,念故國情多,新年愁苦。
縱寶馬嘶風,紅塵拂面,也則尋芳歸去。

Simplified

金明池

琼苑金池,青门紫陌,似雪杨花满路。
云日淡,天低昼永,过三点,两点细雨。
好花枝,半出墙头,似怅望,芳草王孙何处。
更水绕人家,桥当门巷,燕燕莺莺飞舞。
怎得东君长为主,把绿鬓朱颜,一时留住。
佳人唱,金衣莫惜,才子倒,玉山休诉。
况春来,倍觉伤心,念故国情多,新年愁苦。
纵宝马嘶风,红尘拂面,也则寻芳归去。

Pronunciation

jīn míng chí

qióng yuàn jīn chí , qīng mén zǐ mò , sì xuě yáng huā mǎn lù 。
yún rì dàn , tiān dī zhòu yǒng , guò sān diǎn , liǎng diǎn xì yǔ 。
hǎo huā zhī , bàn chū qiáng tóu , sì chàng wàng , fāng cǎo wáng sūn hé chǔ 。
gēng shuǐ rào rén jiā , qiáo dāng mén xiàng , yàn yàn yīng yīng fēi wǔ 。
zěn dé dōng jūn cháng wéi zhǔ , bǎ lǜ bìn zhū yán , yī shí liú zhù 。
jiā rén chàng , jīn yī mò xī , cái zǐ dǎo , yù shān xiū sù 。
kuàng chūn lái , bèi jué shāng xīn , niàn gù guó qíng duō , xīn nián chóu kǔ 。
zòng bǎo mǎ sī fēng , hóng chén fú miàn , yě zé xún fāng guī qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.