Traditional

金殿樂慢

駕紫鸞軿。
乘風縹緲遊仙。
紅霓蘸影,近瑤池,鶴戲芝田。
臨蕙圃,飲瓊泉。
上蕭臺,遙瞻九天。
對真人蕊書親授,已向南宮住長年。

Simplified

金殿乐慢

驾紫鸾軿。
乘风缥缈游仙。
红霓蘸影,近瑶池,鹤戏芝田。
临蕙圃,饮琼泉。
上萧台,遥瞻九天。
对真人蕊书亲授,已向南宫住长年。

Pronunciation

jīn diàn lè màn

jià zǐ luán píng 。
chéng fēng piǎo miǎo yóu xiān 。
hóng ní zhàn yǐng , jìn yáo chí , hè xì zhī tián 。
lín huì pǔ , yǐn qióng quán 。
shàng xiāo tái , yáo zhān jiǔ tiān 。
duì zhēn rén ruǐ shū qīn shòu , yǐ xiàng nán gōng zhù cháng nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.