Traditional

金珰玉珮歌

贈君金珰太霄之玉珮,金鎖禹步之流珠,五嶽真君之秘箓,九天丈人之寶書。
東井沐浴辰巳畢,先進洞房上奔日。
借問君欲何處來,黃姑織女機邊出。

Simplified

金珰玉珮歌

赠君金珰太霄之玉珮,金锁禹步之流珠,五岳真君之秘箓,九天丈人之宝书。
东井沐浴辰巳毕,先进洞房上奔日。
借问君欲何处来,黄姑织女机边出。

Pronunciation

jīn dāng yù pèi gē

zèng jūn jīn dāng tài xiāo zhī yù pèi , jīn suǒ yǔ bù zhī liú zhū , wǔ yuè zhēn jūn zhī mì lù , jiǔ tiān zhàng rén zhī bǎo shū 。
dōng jǐng mù yù chén sì bì , xiān jìn dòng fáng shàng bēn rì 。
jiè wèn jūn yù hé chǔ lái , huáng gū zhī nǚ jī biān chū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.