Traditional

金盞倒垂蓮

依約疏林,見盈盈春意,幾點霜蕤。
應是東君,試手作芳菲。
粉面倚,天風微笑,是日暖,雪已晴時。
人靜麽鳳翩翩,踏碎殘枝。
幽香渾無著處,甚一般雨露,獨占清奇。
淡月疏雲,何處不相宜。
陌上報春來也,但綠暗,青子離離。
桃杏應仗先容,次第追隨。

Simplified

金盏倒垂莲

依约疏林,见盈盈春意,几点霜蕤。
应是东君,试手作芳菲。
粉面倚,天风微笑,是日暖,雪已晴时。
人静么凤翩翩,踏碎残枝。
幽香浑无著处,甚一般雨露,独占清奇。
淡月疏云,何处不相宜。
陌上报春来也,但绿暗,青子离离。
桃杏应仗先容,次第追随。

Pronunciation

jīn zhǎn dǎo chuí lián

yī yuē shū lín , jiàn yíng yíng chūn yì , jī diǎn shuāng ruí 。
yīng shì dōng jūn , shì shǒu zuò fāng fēi 。
fěn miàn yǐ , tiān fēng wēi xiào , shì rì nuǎn , xuě yǐ qíng shí 。
rén jìng me fèng piān piān , tà suì cán zhī 。
yōu xiāng hún wú zhù chǔ , shèn yī bān yǔ lù , dú zhān qīng qí 。
dàn yuè shū yún , hé chǔ bù xiāng yí 。
mò shàng bào chūn lái yě , dàn lǜ àn , qīng zǐ lí lí 。
táo xìng yīng zhàng xiān róng , cì dì zhuī suí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.