Traditional

金盞子令

東風報暖,到頭嘉氣漸融怡。
巍峨鳳闕,起鰲山萬仞,爭聳雲涯。
梨園弟子,齊奏新曲,半是塤篪。
見滿筵,簪紳醉飽,頌鹿鳴詩。

Simplified

金盏子令

东风报暖,到头嘉气渐融怡。
巍峨凤阙,起鳌山万仞,争耸云涯。
梨园弟子,齐奏新曲,半是埙篪。
见满筵,簪绅醉饱,颂鹿鸣诗。

Pronunciation

jīn zhǎn zǐ líng

dōng fēng bào nuǎn , dào tóu jiā qì jiàn róng yí 。
wēi é fèng què , qǐ áo shān wàn rèn , zhēng sǒng yún yá 。
lí yuán dì zǐ , qí zòu xīn qū , bàn shì xūn chí 。
jiàn mǎn yán , zān shēn zuì bǎo , sòng lù míng shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.