Traditional

金縷衣/賀新郎

帝遣司花女。
炯瓊琚瑤佩,新來滿空飛舞。
飛到水晶宮闕處,還被六丁迎住。
喚月娣,天孫說與。
道是雲溪新洞府,粲玉虹,擁出神仙宇。
齊星漢,切雲霧。
朝來細把虹梁舉。
命日兄,催上金鴉,高高騰翥。
雲母卷簾三萬數,不礙風斤月斧。
真個是,去天尺五。
恰則紫皇香案近,那磚花,院柳宜年少。
雙鬢綠,朝天去。

Simplified

金缕衣/贺新郎

帝遣司花女。
炯琼琚瑶佩,新来满空飞舞。
飞到水晶宫阙处,还被六丁迎住。
唤月娣,天孙说与。
道是云溪新洞府,粲玉虹,拥出神仙宇。
齐星汉,切云雾。
朝来细把虹梁举。
命日兄,催上金鸦,高高腾翥。
云母卷帘三万数,不碍风斤月斧。
真个是,去天尺五。
恰则紫皇香案近,那砖花,院柳宜年少。
双鬓绿,朝天去。

Pronunciation

jīn lǚ yī / hè xīn láng

dì qiǎn sī huā nǚ 。
jiǒng qióng jū yáo pèi , xīn lái mǎn kōng fēi wǔ 。
fēi dào shuǐ jīng gōng què chǔ , huán bèi liù dīng yíng zhù 。
huàn yuè dì , tiān sūn shuō yǔ 。
dào shì yún xī xīn dòng fǔ , càn yù hóng , yōng chū shén xiān yǔ 。
qí xīng hàn , qiē yún wù 。
zhāo lái xì bǎ hóng liáng jǔ 。
mìng rì xiōng , cuī shàng jīn yā , gāo gāo téng zhù 。
yún mǔ juàn lián sān wàn shù , bù ài fēng jīn yuè fǔ 。
zhēn gè shì , qù tiān chǐ wǔ 。
qià zé zǐ huáng xiāng àn jìn , nà zhuān huā , yuàn liǔ yí nián shǎo 。
shuāng bìn lǜ , zhāo tiān qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.