Traditional

金縷詞/賀新郎

瑞氣重閩宇。
小春餘,璇霜避暖,斂威青女。
一點陽和鍾英氣,崧嶽今朝誕甫。
正兩莢,尚留蓂舞。
應想寧川稱壽處,聽金籠,放鴿兒童語。
願千歲,祝慈父。
君家自有安民譜。
袖良規,時寬轡策,夜閑桴鼓。
直賴汀南為保障,無復鼪鼯嘯聚。
果峻秩,升朝褒敘。
治最行將書第一,去思碑,擬頌歌明府。
飛詔趣,綴鴛鷺。

Simplified

金缕词/贺新郎

瑞气重闽宇。
小春馀,璇霜避暖,敛威青女。
一点阳和锺英气,崧岳今朝诞甫。
正两荚,尚留蓂舞。
应想宁川称寿处,听金笼,放鸽儿童语。
愿千岁,祝慈父。
君家自有安民谱。
袖良规,时宽辔策,夜闲桴鼓。
直赖汀南为保障,无复鼪鼯啸聚。
果峻秩,升朝褒叙。
治最行将书第一,去思碑,拟颂歌明府。
飞诏趣,缀鸳鹭。

Pronunciation

jīn lǚ cí / hè xīn láng

ruì qì zhòng mǐn yǔ 。
xiǎo chūn yú , xuán shuāng bì nuǎn , liǎn wēi qīng nǚ 。
yī diǎn yáng hé zhōng yīng qì , sōng yuè jīn zhāo dàn fǔ 。
zhèng liǎng jiá , shàng liú míng wǔ 。
yīng xiǎng níng chuān chēng shòu chǔ , tīng jīn lóng , fàng gē ér tóng yǔ 。
yuàn qiān suì , zhù cí fù 。
jūn jiā zì yǒu ān mín pǔ 。
xiù liáng guī , shí kuān pèi cè , yè xián fú gǔ 。
zhí lài tīng nán wéi bǎo zhàng , wú fù shēng wú xiào jù 。
guǒ jùn zhì , shēng zhāo bǎo xù 。
zhì zuì xíng jiāng shū dì yī , qù sī bēi , nǐ sòng gē míng fǔ 。
fēi zhào qù , zhuì yuān lù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.