Traditional

金錢子

昨夜金風,黃葉亂飄階下。
聽窗前,芭蕉雨打。
觸處池塘,睹風荷雕謝。
景色淒涼,總閑卻,舞臺歌榭。
獨倚闌幹,惟有木犀幽雅。
吐清香,勝如蘭麝。
似金壘妝成,想丹青難畫。
纖手折來,膽瓶中,一枝瀟灑。

Simplified

金钱子

昨夜金风,黄叶乱飘阶下。
听窗前,芭蕉雨打。
触处池塘,睹风荷凋谢。
景色凄凉,总闲却,舞台歌榭。
独倚阑干,惟有木犀幽雅。
吐清香,胜如兰麝。
似金垒妆成,想丹青难画。
纤手折来,胆瓶中,一枝潇洒。

Pronunciation

jīn qián zǐ

zuó yè jīn fēng , huáng yè luàn piāo jiē xià 。
tīng chuāng qián , bā jiāo yǔ dǎ 。
chù chǔ chí táng , dǔ fēng hé diāo xiè 。
jǐng sè qī liáng , zǒng xián què , wǔ tái gē xiè 。
dú yǐ lán gān , wéi yǒu mù xī yōu yǎ 。
tǔ qīng xiāng , shèng rú lán shè 。
sì jīn lěi zhuāng chéng , xiǎng dān qīng nán huà 。
xiān shǒu zhē lái , dǎn píng zhōng , yī zhī xiāo sǎ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.