Traditional

金錯刀行

黃金錯刀白玉裝,夜穿窗扉出光芒。
丈夫五十功未立,提刀獨立顧八荒。
京華結交盡奇士,意氣相期共生死。
千年史冊恥無名,一片丹心報天子。
爾來從軍天漢濱,南山曉雪玉嶙峋。
嗚呼!
楚雖三戶能亡秦,豈有堂堂中國空無人!

Simplified

金错刀行

黄金错刀白玉装,夜穿窗扉出光芒。
丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。
京华结交尽奇士,意气相期共生死。
千年史册耻无名,一片丹心报天子。
尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙峋。
呜呼!
楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!

Pronunciation

jīn cuò dāo xíng

huáng jīn cuò dāo bái yù zhuāng , yè chuān chuāng fēi chū guāng máng 。
zhàng fū wǔ shí gōng wèi lì , tí dāo dú lì gù bā huāng 。
jīng huá jié jiāo jìn qí shì , yì qì xiāng qī gòng shēng sǐ 。
qiān nián shǐ cè chǐ wú míng , yī piàn dān xīn bào tiān zǐ 。
ěr lái cóng jūn tiān hàn bīn , nán shān xiǎo xuě yù lín xún 。
wū hū !
chǔ suī sān hù néng wáng qín , qǐ yǒu táng táng zhōng guó kōng wú rén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.