Traditional

鉏菜

江吳霜雪薄,終歲富嘉蔬。
菘韭常相續,萵蔓亦有余。
家貧闕粱肉,身病忌鼀魚。
幸有荒畦在,何妨日荷鋤。

Simplified

鉏菜

江吴霜雪薄,终岁富嘉蔬。
菘韭常相续,莴蔓亦有余。
家贫阙粱肉,身病忌鼀鱼。
幸有荒畦在,何妨日荷锄。

Pronunciation

chú cài

jiāng wú shuāng xuě báo , zhōng suì fù jiā shū 。
sōng jiǔ cháng xiāng xù , wō wàn yì yǒu yú 。
jiā pín què liáng ròu , shēn bìng jì cù yú 。
xìng yǒu huāng qí zài , hé fáng rì hé chú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.