Traditional

釣臺

歸去江頭伸腳眠,不煩太史驗星躔。
一絲千古經綸在,不為東都二百年。

Simplified

钓台

归去江头伸脚眠,不烦太史验星躔。
一丝千古经纶在,不为东都二百年。

Pronunciation

diào tái

guī qù jiāng tóu shēn jiǎo mián , bù fán tài shǐ yàn xīng chán 。
yī sī qiān gǔ jīng lún zài , bù wéi dōng dū èr bǎi nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.